หลักสูตร

หลักสูตรที่ทำการเปิดสอนอาชีพระยะสั้น

รับรองหลักสูตรโดยกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข

๑. หลักสูตรการนวดไทยเพื่อสุขภาพ  ๖๐ ชั่วโมง

ค่าธรรมเนียมเรียน ๒,๕๐๐  บาท

๒. หลักสูตรการนวดไทยเพื่อสุขภาพ  ๑๕๐ ชั่วโมง

ค่าธรรมเนียมเรียน ๔,๐๐๐ บาท

๓. หลักสูตรการนวดน้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ ๑๕๐ ชั่วโมง  ค่าธรรมเนียมเรียน ๓,๕๐๐ บาท

๔. หลักสูตรการนวดสวีดีชเพื่อสุขภาพ ๑๕๐ ชั่วโมง

ค่าธรรมเนียมเรียน ๓,๕๐๐ บาท

หลักสูตรที่รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ

๑. หลักสูตรผู้ดำเนินสปาเพื่อสุขภาพ  ๑๐๐ ชั่วโมง

ค่าธรรมเนียมเรียน ๓,๐๐๐ บาท

๒. หลักสูตรผู้บริหารสปาเพื่อสุขภาพ ๕๐๐  ชั่วโมง

ค่าธรรมเนียมเรียน ๖,๐๐๐ บาท

หลักสูตรวิชาชีพแพทย์แผนไทยรับรองโดยสภาการแพทย์แผนไทย  กระทรวงสาธารณสุข

๑. หลักสูตรการผดุงครรภ์ไทย ใช้เวลาเรียน ๑ ปี  ค่าลงทะเบียน ๕,๐๐๐ บาท

๒. หลักสูตรการนวดไทย  ใช้เวลาเรียน ๒ ปี ค่าลงทะเบียนเรียน ๘,๐๐๐ บาท

๓. หลักสูตรเภสัชกรรมไทย ใช้เวลาเรียน ๒ ปี ค่าลงทะเบียนเรียน ๘,๐๐๐ บาท

๔. หลักสูตรเวชกรรมไทย ใช้เวลาเรียน ๓ ปี ค่าลงทะเบียนเรียน ๑๕,๐๐๐ บาท

เรียนจบแล้วสามารถขึ้นทะเบียนสอบเป็นผู้ประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์แผนไทยและนำไปประกอบวิชาชีพตามประเภทนั้น ๆ